Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 27. 9. 2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 27. 9. 2017

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 27. 9. 2017 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení č. 33 – 41/2017
 4. Správa starostu obce a správa o činností komisií
 5. Plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2017
 6. Odpredaj parcely č. KN-E 49 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 a parcely č. KN-C 111 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Súľov – Hradná
 7. Odpredaj parcely č. KN-C 251/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Súľov – Hradná
 8. Odpredaj bytu č. 1 v dome s. č. 62 v obci Súľov – Hradná pani Ľubici Hrehorovej, rod. Ďurajkovej, bytom Súľov – Hradná č. 216, 013 52
 9. Odpredaj bytu č. 2 v dome s. č. 62 v obci Súľov – Hradná pánovi Miroslavovi Hrehorovi, bytom Súľov – Hradná č. 129, 013 52
 10. Schválenie podania žiadosti: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
 11. Schválenie zmluvy medzi Obcou Súľov – Hradná a Obcou Jablonové k realizácii projektu Zvýšenie kapacít Materskej školy „Jablonové 118“
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Prijatie uznesení
 15. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce