Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 27. 9. 2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 27. 9. 2017

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 27. 9. 2017 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesení č. 33 – 41/2017
  4. Správa starostu obce a správa o činností komisií
  5. Plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2017
  6. Odpredaj parcely č. KN-E 49 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 a parcely č. KN-C 111 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Súľov – Hradná
  7. Odpredaj parcely č. KN-C 251/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Súľov – Hradná
  8. Odpredaj bytu č. 1 v dome s. č. 62 v obci Súľov – Hradná pani Ľubici Hrehorovej, rod. Ďurajkovej, bytom Súľov – Hradná č. 216, 013 52
  9. Odpredaj bytu č. 2 v dome s. č. 62 v obci Súľov – Hradná pánovi Miroslavovi Hrehorovi, bytom Súľov – Hradná č. 129, 013 52
  10. Schválenie podania žiadosti: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
  11. Schválenie zmluvy medzi Obcou Súľov – Hradná a Obcou Jablonové k realizácii projektu Zvýšenie kapacít Materskej školy „Jablonové 118“
  12. Rôzne
  13. Diskusia
  14. Prijatie uznesení
  15. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce