Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 23.11. 2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 23.11. 2018

V zmysle § 12 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, ktoré sa bude konať dňa 23. 11. 2018 t. j. v piatok o 18.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce v roku 2018
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a osvedčenia
 5. Zloženie sľubu poslancov, prevzatie osvedčení
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Určenie zástupcu starostu, poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov
 10. Schválenie sobášiaceho, zástupcu sobášiaceho, sobášnu miestnosť a sobášny deň
 11. Určenie platu starostu
 12. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce