Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 22. 2. 2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 22. 2. 2017

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 22. 2. 2017 t. j. v stredu o 17.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 12. 2016
  4. Návrh rozpočtu obce S-H v časti príjmy a výdavky pre r. 2017
  5. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky Obce Súľov – Hraná za r. 2016
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Prijatie uznesení
  9. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce