Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 21. 8. 2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 21. 8. 2015 

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 21. 8. 2015 t. j. v piatok o 18.00 hod. v MOS v Súľove.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o činností komisií
 5. Plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 30. 6. 2015
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Prijatie uznesení
 9. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

  starosta obce