Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 21. 5. 2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 21. 5. 2015 

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 21. 5. 2015

t. j. vo štvrtok  o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 31. 3. 2015, úprava rozpočtu Obce Súľov-Hradná
 5. Záverečný účet Obce Súľov –Hradná , stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
 6. Plán práce hlavného kontrolóra  II. polrok 2015
 7. Schválenie platu starostu Obce Súľov – Hradná
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Prijatie uznesení
 11. ZáverTešíme sa na Vašu účasť!

 

 

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce