Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 17. 06. 2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 17. 06. 2016

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 17. 6. 2016 t. j. v piatok o 17.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení 9/2016 – 14/2016
 4. Správa starostu obce, správa o činností komisií
 5. Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2016
 6. Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2015
 7. Správa o výsledku kontroly NKÚ SR „Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí SR“
 8. Spôsob ocenenia pozemkov obce Súľov – Hradná
 9. Diskusia
 10. Prijatie uznesení
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce