Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 16. 6. 2014

OBEC Súľov – Hradná

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 16. 6. 2014 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v KD Hradná.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o činností komisií
 5. Záverečný účet Obce Súľov – Hradná za r. 2013 – predloženie
 6. Schválenie platu starostu Obce Súľov – Hradná
 7. Vysporiadanie pozemkov Smatana Jaroslav, Peter Murín
 8. Odpredaj bytov  /6BJ/ pán Miroslav Hrehor, pani Ľubica Hrehorová
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Prijatie uznesení
 12. ZáverTešíme sa na Vašu účasť!

   

  Ing. Jaroslav Bušfy

  starosta obce