Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 16. 11. 2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 16. 11. 2015 

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 16. 11. 2015 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Hradnej.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa starostu obce, správa o činností komisií
 5. Plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 30. 9. 2015
 6. Návrh rozpočtu Obce Súľov – Hradná pre r. 2016
 7. Správa audítora za r. 2014
 8. Prerokovanie Územného plánu obce Súľov – Hradná
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Prijatie uznesení
 12. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

  starosta obce