Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 15. 12. 2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 15. 12. 2015

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 15. 12. 2015 t. j. v utorok o 17.00 hod. v MOS v Súľove.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa starostu obce, správa o činností komisií
 5. Návrh rozpočtu Obce Súľov – Hradná pre r. 2016 a viacročného rozpočtu pre r. 2017 – 2018
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Súľov – Hradná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2015
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Prijatie uznesení
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce