Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14.12. 2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 14.12. 2018

V zmysle § 12 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, ktoré sa bude konať dňa 14. 12. 2018 t. j. v piatok o 17.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 15 – 23/2018
 5. Správa starostu obce, správa o činností komisií
 6. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov – Hradná č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
 7. Návrh – Miestne poplatky obce Súľov – Hradná na rok 2019 – schválenie
 8. Návrh – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Súľov – Hradná – schválenie
 9. Návrh – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva – schválenie
 10. Návrh – Rozpočet obce Súľov – Hradná na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 – schválenie, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019
 11. Návrh – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
 12. Žiadosť o poskytnutie prekleňovacieho úveru
 13. Domenovanie členov komisie pre kultúru, vzdelávanie, sociálne veci, pre šport, obchod a cestovný ruch
 14. Menovanie členov do školskej rady
 15. Prerokovanie platu starostu obce Súľov – Hradná
 16. Príkaz na inventarizáciu majetku obce Súľov – Hradná
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Prijatie uznesení
 20. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce