Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14. 12. 2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 14. 12. 2016

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 14. 12. 2016 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení 23-27/2016
 4. Správa starostu obce, správa o činností komisií
 5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Súľov – Hradná
 6. Plnenie rozpočtu k 30. 9. 2016
 7. Návrh rozpočtu obce Súľov – Hradná na r. 2017 a viacročného rozpočtu na r. 2018/2019
 8. Návrh VZN obce Súľov – Hradná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2016
 9. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom obce Súľov – Hradná č. 2/2016
 10. Návrh VZN o vodení a držaní psov na území obce Súľov – Hradná č. 3/2016
 11. Návrh VZN obce Súľov – Hradná upravujúce nájom bytov v bytových domov postavených s podporou štátu 4/2016
 12. Diskusia
 13. Prijatie uznesení
 14. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce