Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 13.6. 2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 13.6. 2019

V zmysle § 12 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, ktoré sa bude konať dňa 13. 6. 2019 t. j. v štvrtok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 29 – 46/2019
 5. Návrh podmienok organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie od 1. 9. 2019
 6. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
 7. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 12. 2018
 8. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2019
 9. Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2018, Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Súľov – Hradná za rok 2018, Audit k záverečnému účtu obce
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
 11. Žiadosť o prenájom obecných priestorov – prerokovanie
 12. Odkúpenie časti pozemku par. č. KNC 1084/5 obcou Súľov – Hradná
 13. Schválenie poplatkov /prenájom futbalového ihriska, altánok a WC, prenájom multifunkčného ihriska s umelou trávou, poplatok za prípojku vody, poplatok za opravu vodovodného potrubia mimo hlavnej rozvodnej siete/
 14. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 – schválenie
 15. Schválenie výšky hodinovej sadzby pracovníkovi za výber dane za užívanie verejného priestranstva
 16. Prerokovanie platu starostu obce Súľov – Hradná
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Prijatie uznesení
 20. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce