Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 12.4. 2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 12.4. 2019

V zmysle § 12 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, ktoré sa bude konať dňa 12. 4. 2019 t. j. v piatok o 18.00 hod. v MOS Súľov;.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 4 – 28/2019
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná za rok 2018
 7. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 – schválenie
 8. Antény na budove školy
 9. Výstavba oplotenia a odstavnej plochy pri ZŠ s MŠ Súľov – Hradná
 10. Riešenie parkovania v obci Súľov – Hradná
 11. Riešenie žiadosti o umiestnenie technologických zariadení pre vysokorýchlostný internet na objekty v majetku obce a o súčinnosť obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Prijatie uznesení
 15. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce