Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 1. 7. 2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 13.6. 2019

V zmysle § 12 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, ktoré sa bude konať dňa 13. 6. 2019 t. j. v štvrtok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Predaj obecného autobusu SOR biely, medzimestský EČV – NZ020 FZ – schválenie
 5. Predaj pozemkov parc. č. KNC 363/2, KNC 363/3, KNC 363/4, KNC 363/5 – schválenie
 6. Prenájom priestorov Kancelária INFO na prízemí budovy MOS Súľov a vonkajší priestor – schválenie
 7. Kúpa časti pozemku parc. č. KNC 1084/5 – schválenie
 8. Návrh VZN obce Súľov – Hradná č. 1/2019 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania
 9. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
 10. Prijatie uznesení
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce