Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 08.2. 2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 08.2. 2019

V zmysle § 12 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, ktoré sa bude konať dňa 08. 02. 2019 t. j. v piatok o 17.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení č. 24-38/2018 a 1-6/2019
  5. Žiadosť o vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Protipovodňové a protierózne opatrenie potoka Hradňanka – schválenie
  6. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 – schválenie
  7. Prijatie uznesení
  8. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce