Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10. 12. 2014

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej

dňa 10. 12. 2014 t. j. v stredu o 18.00 hod. v KD Hradná.

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesení
  4. Doplnenie členov do zostavených komisií Obce Súľov – Hradná
  5. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady 3/2014
  6. Zostavenie inventarizačných komisií k 31. 12. 2014
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Prijatie uznesení
  10. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce