Výberové konanie

Obec Súľov – Hradná

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná 64

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2010 Z. z.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe (ku dňu uskutočnenia výberového konania)
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť Zoznam požadovaných dokladov:

   

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • overený doklad o maturitnej skúške zo štátneho jazyka
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 11.06.2014 (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.) na adresu:

Obec Súľov – Hradná, Súľov – Hradná 65, 013 52 Súľov – Hradná

 

Obálku označte heslom „VK Základná škola s materskou školou Súľov – Hradná 64 – NEOTVÁRAŤ!“

 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy.

 

Ďalšie informácie:

Obec Súľov – Hradná, Súľov – Hradná 65, 013 52 Súľov – Hradná

telefón: 041 557 40 16

e-mail: urad@sulov-hradna.sk

 

V Súľove – Hradnej dňa 16.05.2014                                                           Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce