Projekt „Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118“

Všeobecné informácie o projekte
Názov projektu: Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118
Žiadateľ: Obec Súľov – Hradná
Kód žiadosti o NFP: NFP 302020H531
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Hospodárska činnosť  85100 Predškolská výchova
Miesto realizácie projektu Katastrálne územie Jablonové, parcela registra C – číslo parcely 178, budova – súpisné číslo 118

 

Podrobnejšie informácie o projekte – tu: ZvysenieKapacitMS