Projekt „Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118“

Všeobecné informácie o projekte
Názov projektu:Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118
Žiadateľ:Obec Súľov – Hradná
Kód žiadosti o NFP:NFP 302020H531
Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ:2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy:IROP-PO2-SC221-2016-10
Hospodárska činnosť 85100 Predškolská výchova
Miesto realizácie projektuKatastrálne územie Jablonové, parcela registra C – číslo parcely 178, budova – súpisné číslo 118

 

Podrobnejšie informácie o projekte – tu: ZvysenieKapacitMS