Projekt so SFZ – Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v budove TJ Partizán Súľov

PROJEKT

Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v budove TJ Partizán Súľov

 

Základné informácie o projekte
Názov projektu: Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v budove TJ Partizán Súľov
Žiadateľ: Obec Súľov-Hradná
   
Partner žiadateľa: Slovenský futbalový zväz (ďalej aj len „SFZ“)
Rola partnera žiadateľa: Spolufinancovanie implementácie projektu
Zdroj spolufinancovania: Finančný príspevok získaný vo Výzve SFZ na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu “EURÁ z EURA“ – projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry
   
Miesto realizácie projektu Budova TJ Partizán Súľov-Hradná (Budova pre šport a na rekreačné účely súpisné číslo 197, umiestnená na parcele číslo KN-C 1131/10, KÚ Súľov-Hradná)

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je ďalší rozvoj a umocnenie potenciálu územia obce Súľov-Hradná (Žiadateľa) a zlepšenie kvality života jej obyvateľov a návštevníkov.

Uvedený cieľ projektu sa dosiahne realizáciou jeho hlavnej aktivity – zhotovením stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v budove TJ Partizán Súľov“.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 

Účelom projektu je najmä odstránenie nevyhovujúceho stavebnotechnického a hygienického stavu šatní a sociálnych zariadení na 1. NP budovy pre šport a na rekreačné účely (súpisné číslo 197; vo vlastníctve Žiadateľa), ktorú spolu s priľahlým futbalovým ihriskom v súčasnosti využíva miestny amatérsky futbalový klub – Telovýchovná jednota Partizán Súľov.

POPIS OČAKÁVANÝCH PRÍNOSOV PROJEKTU

  • Zlepšenie úrovne infraštruktúry a športového zázemia v miestnom futbalovom amatérskom klube – odstránením zlého stavu šatní a sociálnych zariadení vo využívanej budove
  • Zlepšenie podmienok a komfortu pre činnosť hráčov mládežníckych a seniorských futbalových družstiev a členov miestneho amatérskeho klubu
  • Vytvorenie adekvátnych hygienických podmienok pre návštevníkov futbalových podujatí
  • Vytvorenie potrebných podmienok pre realizáciu futbalových a iných športových aktivít (cezpoľný beh a pod.) a súťaží pre žiakov a detí miestnej školy
  • Zrekonštruované priestory a ich okolie budú miestom ich stretávania sa a vytvárania sociálnych kontaktov miestnych obyvateľov
  • Vytvorenie vhodného miesta na odpočinok a získanie potrebných informácií – návštevníci zo Slovenska a zahraničia

Miestnosť hospodára, pôvodný stav

Miestnosť hospodára, po rekonštrukcii

Pôvodná chodba

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Nové sprchy

Nové sprchy

Pôvodná šatňa

Zrekonštruovaná šatňa

Nové WC

Pôvodné WC