Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná

Názov projektu : Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná
Kód projektu v ITMS 2014+ : 310041K063
Miesto realizácie projektu : Obec Súľov – Hradná
Zmluvná výška NFP: 399 776,30 EUR
Časová realizácia projektu: od 06/2019 – 07/2020

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Súľov – Hradná.

 

Stavba nie je členená, predstavuje jeden celok – SO 01. Preto bude projekt pozostávať z realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy a z podporných aktivít projektu, ktorými budú Riadenie projektu a publicita projektu, t.j. Informovanie verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR SR.

Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Súľov – Hradná. V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove jednej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 259,80 m² s cieľom zníženie energetickej náročnosti objektu. Realizáciou projektu dôjde ku zníženiu potreby energie v budove na úroveň nízkoenergetickej triedy A1.

 

  

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

SH-310041K063
popis
plagát