Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov

Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov

Základné informácie o projekte
Názov projektu: Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov
Žiadateľ: Obec Súľov – Hradná
Kód projektu v systéme ITMS2014+: 302020J326
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Hospodárska činnosť 19 – Vzdelávanie
Miesto realizácie projektu Katastrálne územie Súľov – Hradná; parcela registra C – číslo: 31; budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum – súpisné číslo 64

Podrobnejšie informácie Projekt-SH-302020J326