Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov

Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov

Základné informácie o projekte
Názov projektu:Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov
Žiadateľ:Obec Súľov – Hradná
Kód projektu v systéme ITMS2014+:302020J326
Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ:2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kód výzvy:IROP-PO2-SC222-2016-13
Hospodárska činnosť19 – Vzdelávanie
Miesto realizácie projektuKatastrálne územie Súľov – Hradná; parcela registra C – číslo: 31; budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum – súpisné číslo 64

Podrobnejšie informácie Projekt-SH-302020J326