Aero-vizualizácia „Súľov-Hradná dnes a pred 830 rokmi“

PROJEKT

Aero-vizualizácia „Súľov-Hradná dnes a pred 830 rokmi“

 

Základné informácie o projekte
Názov projektu: Aero-vizualizácia „Súľov-Hradná dnes a pred 830 rokmi“
Žiadateľ: Obec Súľov-Hradná
Partner žiadateľa: Žilinský samosprávny kraj (ďalej aj len „ŽSK“)
Rola partnera žiadateľa: Spolufinancovanie implementácie projektu
Zdroj spolufinancovania: Finančný príspevok získaný vo Výzve ŽSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023 č. 1/2023
Miesto realizácie projektu: územie Žilinského samosprávneho kraja; okres Bytča, obec Súľov-Hradná – celé katastrálne územie

 

CIEĽ PROJEKTU

Posilňovanie identity a rozvoj miestnej ekonomiky digitalizáciou a prezentáciou prírodných krás a historického dedičstva územia obce Súľov-Hradná prostredníctvom aero-vizuálneho produktu.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Implementácia projektu pozostáva z aktivít:

– A1 – jej predmetom je vytvorenie aero-vizuálnej filmovej prehliadky územia obce (pozostávajúcej z video-záznamov z dronu) doplnenej fotografiami z
rôznych časových období zobrazovaného miesta a odbornými komentármi o faune, flóre, histórii, pamätihodnostiach a významných osobnostiach

– A2 – zameranú na organizáciu slávnostnej akadémie pri príležitosti 830. výročia prvej písomnej zmienky o obci, spojenej s prezentáciou aerovizuálnej filmovej prehliadky územia obce, výstavou získaných archiválií a artefaktov a ocenením žijúcich osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu obce.

POPIS OČAKÁVANÝCH PRÍNOSOV PROJEKTU

Posilnenie identity a rozvoj miestnej ekonomiky digitalizáciou a prezentáciou prírodných krás a historického dedičstva územia obce Súľov-Hradná prostredníctvom aero-vizuálneho produktu (odkaz na video)

  • 1 súbor archiválií a artefaktov rôznych časových období histórie obce Súľov-Hradná, jej faune, flóre, histórii, pamätihodnostiach a významných osobnostiach
  • 1 aero-vizuálna filmová prehliadka územia obce Súľov-Hradná (pozostávajúcej z video-záznamov z dronu) doplnenej fotografiami z rôznych časových období zobrazovaného miesta a odbornými komentármi o jej faune, flóre, histórii, pamätihodnostiach a významných osobnostiach (odkaz na video)
  • 1 nástenka na prezentáciu zozbieraných artefaktov a archiválií, upomienkové predmety.

ČLÁNOK K UDALOSTI