Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 2. 3. 2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 2. 3. 2018

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 2. 3. 2018 t. j. v piatok o 18.00 hod. v KD Hradné.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení č. 51-60/2017, č. 1/2018
 4. Správa starostu obce a správa o činností komisií
 5. Návrh Zmluvy o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku Obce Súľov – Hradná – prerokovanie
 6. Plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 31. 12. 2017
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná za rok 2017
 8. Určenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce Súľov – Hradná a to časti z parcely KNC č. 35/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1071 m2 podľa navrhnutého geometrického plánu č. 41/2017, vypracovaného dňa 27. 9. 2017 pánom Ing. Matúšom Smatanom.
  Navrhované parcely na odpredaj:
  KNC č. 35/6, zastavané plochy a nádvoria, výmera 25 m2
  KNC č. 35/7, zastavané plochy a nádvoria, výmera 26 m2
  KNC č. 35/8, zastavané plochy a nádvoria, výmera 26 m2
  KNC č. 35/10, zastavané plochy a nádvoria, výmera 38 m2
  KNC č. 35/11, zastavané plochy a nádvoria, výmera 35 m2
  KNC č. 35/12, zastavané plochy a nádvoria, výmera 35 m2
  KNC č. 35/13, zastavané plochy a nádvoria, výmera 37 m2
  KNC č. 35/14, zastavané plochy a nádvoria, výmera 106 m2
 9. Rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Súľov – Hradná – predloženie cenovej ponuky
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Prijatie uznesení
 13. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce