Dodatok č. 2 k zmluve o zabez.sys.združ.nakladania s odpadmi z obalov

Číslo zmluvy: č. 2

Dodávateľ: Natur - Pack, a.s.

Podpísaná: 12.03.2019

Platnosť od: 12.03.2019

Prílohy