Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v obci Súľov – Hradná

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho k§raja

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Súľove-Hradnej (2022)

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Súľov-Hradná (2022)

https://www.zilinskazupa.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2022/

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

16-GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY-2022 – obec Súľov-Hradná

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Ďalšie potrebné informácie na uvedenom linku:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

18.7.2022:

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
Menovanie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie 29.10.2022

OZNAM MvK – odvolanie funkcie zapisovateľky 30.08.2022

24.7.2022:

OZNAM o počte obyvateľov 2022

26.7.2022:

OZNÁMENIE o určení emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

29.7.2022:

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a o určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022