Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 14.10.2019

OBEC Súľov – Hradná

P O Z V Á N K A  

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14. 10. 2019 t. j. v pondelok o 6.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Návrh na úpravu rozpočtu – schválenie
  5. Prijatie uznesení
  6. Záver         

 

 Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce