ZOZ – 2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14.12. 2018

Schválené dokumenty:
Rozpočet na rok 2019 príjmy rozpocet2019P-N.pdf
Rozpočet na rok 2019 výdaje rozpocet2019V-N.pdf
VZN 1-2018 o Miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN1-2018.pdf
Miestne poplatkyMiestnePoplatky2019.pdf
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Súľov – Hradná ZasadyHospodarenia2019.pdf

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 7. 2. 2018