Zasadnutie OZ 3.12.2014

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej

dňa 3. 12. 2014 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  4. Zloženie sľubu zvoleného starostu obce
  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  6. Schválenie programu ustanovujúce zastupiteľstva
  7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov, menovanie zástupcu starostu obce
  8. Určenie platu starostu Obce Súľov – Hradná
  9. Diskusia
  10. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce