Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 28. 8. 2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 28. 8. 2017

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 28. 8. 2017 t. j. v pondelok o 19.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR určenej na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc
  4. Prijatie uznesení
  5. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce