Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 11.1. 2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 11.1. 2019

V zmysle § 12 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, ktoré sa bude konať dňa 11. 1. 2019 t. j. v piatok o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 – schválenie
  5. Prijatie uznesení
  6. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce