Zasadnutie OZ 16.8.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 16. 08. 2022 t. j. v utorok o 18.00 hod. v KD Hradná.
PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2022 – schválenie
5. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2021 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania – schválenie
6. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Prijatie uznesení
10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce