Oznámenia

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove-Hradnej dňa 20. 08. 2020

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 20. 08. 2020 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 40 – 45/2020
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činností komisií
 6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 07. 2020 – schválenie
 7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
 8. Schválenie investičného úveru
 9. Návrh VZN obce Súľov – Hradná č. 2/2020 o organizácii miestneho referenda – schválenie
 10. Zámer predať hnuteľný majetok obce Súľov – Hradná – schválenie /traktor TK 14/
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Prijatie uznesení
 14. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

                                                    

 

Odpis vodomerov

Obec Súľov-Hradná oznamuje občanom, že v dňoch 22.07. – 24.07.2020 sa v časti obce Súľov uskutoční

odpis vodomerov.  Z tohto dôvodu žiadame občanov o sprístupnenie vodovodných šácht.

Prípadne posledný stav vodomeru môžete nahlásiť na tel.č. 041/55 74 016, 0903  525 004

alebo mailom na  urad@sulov-hradna.sk.

Družstvo SÚĽOV

Poľnohospodárske družstvo Predmier – Hospodárske stredisko Súľov oznamuje občanom, že odo dňa 20.07. 2020 sa bude v družstevnej predajni v areáli družstva Súľov predávať okrem ovčích výrobkov aj surové kravské mlieko a zákvas.
Výrobky si môžete zakúpiť v pondelok až piatok v čase od 07:00 hod. do 15:30 hod.
Na mlieko a zákvas si môžete priniesť aj vlastné fľaše.

Rozhodnutie obce Súľov-Hradná o úhrade poplatkov za Materskú školu, Školský klub detí a Školskú jedáleň od 01.04.2020

Obec Súľov–Hradná ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Súľov–Hradná 64, v súlade s príslušnou legislatívou, Všeobecne záväzným nariadením obce Súľov-Hradná číslo 1/2019 a na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnených na: www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky

rozhodla,

že s účinnosťou od 01.04.2020 až do odvolania nebudú rodičia detí alebo žiakov, alebo iné osoby ako rodičia, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a majú voči týmto deťom alebo žiakom vyživovaciu povinnosť uhrádzať príspevky
a) za pobyt dieťaťa v Materskej škole
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí
c) na čiastočnú úradu nákladov v Zariadení školského stravovania
určené VZN 1/2019.

Úplné znenie Rozhodnutia obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-04-01