Autor: Obec Súľov-Hradná

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Právo voliť a spôsob voľby

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný  alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov alebo ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

Kontakt: urad@sulov-hradna.sk, tel. č. 041/5574016, tel. mobil: 0911 367 424

Informácie pre voliča

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia – usmernenie

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má TP na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky – usmernenie

Žiadosť o voľbu poštou – nemá na území SR trvalý pobyt

Elektronická adresa pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia SR:

                                                          urad@sulov-hradna.sk

Oznámenie o určení emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2020:

Obec Súľov-Hradná zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Bušfym určila emailovú adresu na doručenie oznámenia  o delegovaná člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2020 a to:

Volebné okrsky:

Okrsok č.1 Súľov

Okrsok č. 2 Hradná

                                                          urad@sulov-hradna.sk

Obec Súľov-Hradná zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Bušfym určila emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a to:

                                                         urad@sulov-hradna.sk