Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 21.9. 2018

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 21. 9. 2018 t. j. v piatok o 17.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM:

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3. Kontrola uznesení č. 11-13/2018

  4. Správa starostu obce, správa o činností komisií

  5. Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018

  6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku /KNC č. 143, orná pôda o výmere 1812m2

  7. Rôzne

  8. Diskusia

  9. Prijatie uznesení

  10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce