Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 28. 6. 2018

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 28. 6. 2018 t. j. v štvrtok o 19.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3. Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2023 obce Súľov – Hradná

  4. Prijatie uznesení

  5. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce