Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 20. 6. 2018

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 20. 6. 2018 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3. Kontrola uznesení č. 6-10/2018

  4. Správa starostu obce a správa o činností komisií

  5. Záverečný účet obce Súľov – Hradná a rozpočtové hospodárenie za rok 2017, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Súľov – Hradná za rok 2017, Audit k Záverečnému účtu obce Súľov – Hradná za rok 2017

  6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Súľov - Hradná na II. polrok 2018

  7. Rôzne

  8. Diskusia

  9. Prijatie uznesení

  10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce