Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 31. 5. 2018

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 31. 5. 2018 t. j. v štvrtok o 18.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

 3. Kontrola uznesení č. 2-5/2018

 4. Správa starostu obce a správa o činností komisií

 5. Plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2018

 6. Schválenie rozsahu výkonu funkcie /úväzku/ starostu Obce Súľov – Hradná na celé funkčné obdobie 2018 – 2022

 7. Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej na celé volebné obdobie 2018 - 2022

 8. Schválenie určenia volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej na celé volebné obdobie 2018 -2022

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Prijatie uznesení

 12. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce