Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 9. 6. 2017

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 9. 6. 2017 t. j. v piatok o 17.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

 3. Kontrola uznesení č. 5 – 18/2017

 4. Správa starostu obce a správa o činností komisií

 5. Správa o stave a výsledku hodnotenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118“

 6. Správa o výsledku hodnotenia projektového zámeru „Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov“

 7. Prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov“ a jej spolufinancovanie

 8. Plnenie rozpočtu obce Súľov - Hradná k 31. 3. 2017

 9. Správa nezávislého audítora za rok 2016 – OZ berie na vedomie

 10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

 11. Záverečný účet obce S-H a rozpočtové hospodárenie za rok 2016, Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce S – H za rok 2016, tvorba rezervného fondu za r. 2016

 12. Prenájom priestorov v MOS Súľov

 13. Odpredaj bytu č. 1 a bytu č. 2 v dome s. č. 62 v Obci S-H

 14. Odpredaj pozemkov parcel. č. KN – E 49 zastav. plochy a nádvoria, parcel. č. KN – C 111 zastav. plochy a nádvoria, parcel. č. KN – C 251/2

 15. Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov so spol. Slovak Telekom, a. s.

 16. Prenájom obecného autobusu – poplatky

 17. Rôzne

 18. Diskusia

 19. Prijatie uznesení

 20. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce