Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 14. 12. 2016

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 14. 12. 2016 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

 3. Kontrola uznesení 23-27/2016

 4. Správa starostu obce, správa o činností komisií

 5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Súľov – Hradná

 6. Plnenie rozpočtu k 30. 9. 2016

 7. Návrh rozpočtu obce Súľov – Hradná na r. 2017 a viacročného rozpočtu na r. 2018/2019

 8. Návrh VZN obce Súľov – Hradná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2016

 9. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom obce Súľov – Hradná č. 2/2016

 10. Návrh VZN o vodení a držaní psov na území obce Súľov – Hradná č. 3/2016

 11. Návrh VZN obce Súľov – Hradná upravujúce nájom bytov v bytových domov postavených s podporou štátu 4/2016

 12. Diskusia

 13. Prijatie uznesení

 14. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce