Zasadnutie OZ 13. 04. 2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 13. 04. 2016

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 13. 4. 2016 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov

PROGRAM:

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3. Oboznámenie účastníkov zasadnutia OZ s obsahom stretnutia občanov s poslancami OZ zo dňa 23. 3. 2016

  4. Kontrola plnenia uznesenia č. 35/2015 B/ /OZ poveruje kontrolórku obce Súľov – Hradná na vykonanie kontroly všetkých podkladov ohľadne prenájmu Bytového domu 14 bj medzi Obcou a firmou VK – SOK Pov. Podhradie/

  5. Prerokovanie podmienok Zmluvy o nájme č. 001/2015 bytového domu 14 bj

  6. Prerokovanie podmienok Zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej medzi prenajímateľom Obec Súľov – Hradná a nájomcom LESY TERA, s.r.o. Prerokovanie Nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Obec Súľov – Hradná a nájomcom Lesné pozemkové spoločenstvo SEMEROVSKÉ SÚĽOV

  7. Predloženie informácií starostu obce o súčinnosti obce Súľov – Hradná pri prevedení cesty parc. Č. CKN 199/5 a 973/2 v k. ú. Súľov – Hradná do vlastníctva Ing. Branislava Bačíka s manželkou Jankou.

  8. Diskusia

  9. Prijatie uznesení

  10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce