Zasadnutie OZ 10.03.2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 11. 03. 2016

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 11. 3. 2016 t. j. v piatok o 17.00 hod. v KD Hradná

PROGRAM:

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3. Kontrola uznesení

  4. Správa starostu obce, správa o činností komisií

  5. Plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 31.12.2015

  6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná za rok 2015

  7. Rôzne

  8. Diskusia

  9. Prijatie uznesení

  10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce