Zasadnutie OZ 16.11.2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 16. 11. 2015 


V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 16. 11. 2015 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Hradnej.

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

 3. Kontrola uznesení

 4. Správa starostu obce, správa o činností komisií

 5. Plnenie rozpočtu Obce Súľov - Hradná k 30. 9. 2015

 6. Návrh rozpočtu Obce Súľov – Hradná pre r. 2016

 7. Správa audítora za r. 2014

 8. Prerokovanie Územného plánu obce Súľov – Hradná

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Prijatie uznesení

 12. Záver

 Ing. Jaroslav Bušfy

  starosta obce