Zasadnutie OZ 21.08.2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 21. 8. 2015 


V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 21. 8. 2015 t. j. v piatok o 18.00 hod. v MOS v Súľove.

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

 3. Kontrola uznesení

 4. Správa o činností komisií

 5. Plnenie rozpočtu Obce Súľov - Hradná k 30. 6. 2015

 6. Rôzne

 7. Diskusia

 8. Prijatie uznesení

 9. Záver

 Ing. Jaroslav Bušfy

  starosta obce