Zasadnutie OZ 21.5.2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 21. 5. 2015 


V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 21. 5. 2015

t. j. vo štvrtok  o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

 3. Kontrola uznesení

 4. Plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 31. 3. 2015, úprava rozpočtu Obce Súľov-Hradná

 5. Záverečný účet Obce Súľov –Hradná , stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce

 6. Plán práce hlavného kontrolóra  II. polrok 2015

 7. Schválenie platu starostu Obce Súľov – Hradná

 8. Rôzne

 9. Diskusia

 10. Prijatie uznesení

 11. Záver

  Tešíme sa na Vašu účasť!         

 

 

                                                                                            Ing. Jaroslav Bušfy

                                                                                                 starosta obce