Zasadnutie OZ 13.8.2014

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 13. 8. 2014 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

 3. Kontrola uznesení

 4. Správa o činností komisií

 5. Plnenie rozpočtu k I. a II. štvrťroku 2014

 6. Návrh na úpravu rozpočtu v časti príjmy a výdavky za r. 2014

 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Súľov – Hradná č.1/2014

  o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej

  nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom

  zneškodňovaní obsahu žúmp

 8. Schválenie rozsahu výkonu funkcie /úväzku/ starostu Obce Súľov - Hradná

  na celé funkčné obdobie 2014 – 2018

 9. Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej

  na celé volebné obdobie 2014 – 2018

 10. Schválenie určenia volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecného

  zastupiteľstva v Súľove – Hradnej na celé volebné obdobie 2014 - 2018

 11. Diskusia

 12. Prijatie uznesení

 13. Záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť!         

 

                                                                                            Ing. Jaroslav Bušfy

                                                                                                 starosta obce