OBEC Súľov – Hradná

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 16. 6. 2014 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v KD Hradná.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

 3. Kontrola uznesení

 4. Správa o činností komisií

 5. Záverečný účet Obce Súľov – Hradná za r. 2013 – predloženie

 6. Schválenie platu starostu Obce Súľov – Hradná

 7. Vysporiadanie pozemkov Smatana Jaroslav, Peter Murín

 8. Odpredaj bytov  /6BJ/ pán Miroslav Hrehor, pani Ľubica Hrehorová

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Prijatie uznesení

 12. Záver

  Tešíme sa na Vašu účasť!         

   

                                                                                              Ing. Jaroslav Bušfy

                                                                                                   starosta obce