KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v obci Súľov – Hradná

Za starostu obce Súľov – Hradná bol zvolený Ing. Jaroslav Bušfy – kandidát politickej strany Smer – sociálna demokracia s počtom hlasov 385

Kandidátka na funkciu starostu obce Súľov – Hradná Mgr. Anna Ďurajková – nezávislá kandidátka získala 212 platných hlasovP.číslo Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva v obci Súľov  - Hradná
Volebný obvod č. 1
počet hlasov
1. Ondrej Danížek 233
2. Peter Búšovský 202
3. Rudolf Tvrdý 173
4. Ing. Ľubomír Baláž 156P.číslo Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva v obci Súľov  - Hradná
Volebný obvod č. 2
počet hlasov
1. Richard Kereš 162
2. Ing. Arch. Andrej Smatana 147
3. Radovan Búšovský 115P.číslo Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1
počet hlasov
1. Mgr. Anna Ďurajková 153
2. Peter Novosad 151
3. Ľuboš Hrehor 148
4. Juraj Kamas 146
5. Peter Hrehor 103


Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Kandidáti

Prílohy

Odkazy