Rímsko-katolícky kostol

Teodóz Sirmiensis, Sebastiánov syn bol súčasníkom uhorského palatína Juraja Turzu. Ich vzájomná priateľská blízkosť sa prejavila i tým, že sa stali krstnými otcami svojich detí. Obaja prívrženci reformácie ako účastníci Žilinskej synody v roku 1610 stáli pri zrode novej evanjelickej cirkvi. Teodóz Sirmiensis spolu s Jánom Dávidom a Štefanom Akaiom dal v roku 1616 v Súľove postaviť kostol. Tento pôvodne renesančný kostol patrí medzi najstaršie zemepánske protestantské kostoly na Slovensku. V čase protireformácie bol evanjelikom odňatý a dodnes patrí Rímsko-katolíckej cirkvi, zasvätený je sv. Michalovi archanjelovi.